Tàu Rồng "Emperor Dragon Boat"

Tàu Rồng "Emperor Dragon Boat"

Tàu rồng Emperor Dragon Boat (tàu rồng Long Quang) xây dựng vào năm 2008 và đưa vào hoạt động cuối n More info